Trinol Insektbarriere

Spray en barriere rundt åpne vinduer og dører for å hindre mygg og andre insekter i å komme inn.

Spray en barriere rundt terrasse/balkong/platting for å beskytte uteplassen mot mygg og andre insekter.

Virker i 8 timer mot flyvende insekter og i 3 uker mot krypende insekter.

Rist flasken før bruk og spray 3–4 sekunder per lineære meter med en avstand på 30–40 cm.

400 ml rekker til ca. 50 m barriere.

Aktiv substans: Transflutrin, cyflutrin, piperonylbutoksid, eucalyptus olje.

Produktinformasjon

Meget effektiv insektspray mot flygende og krypende insekter med langvarig effekt både inne og ute.

Trinol Insektbarriere er en insektspray som beskytter mot plagsomme insekter ute og inne samt i tilgrensende områder.

Trinol Insektbarriere virker med det samme og gir en effektiv barriere i opptil 8 timer for flygende insekter og 3 uker for krypende insekter.

Trinol Insektbarriere er særlig egnet til å beskytte mot mygg (også tigermygg), sandfluer og andre „sporadisk flygende inntrengere“. Trinol Insektbarriere frigis langsomt og gradvis med øyeblikkelig effekt og gir god beskyttelse mot insekter under hele behandlingsperioden.

Denne blandingen gjør det også mulig å behandle områder hvor det normalt finnes krypende insekter (maur, kakerlakker) på en effektiv og vedvarende måte. Denne unike blandingen gjør at Trinol Insektbarriere etterlater et vandig skum som raskt oppløses og blir til et effektivt og holdbart middel mot insekter. Etterlater ikke fl ekker på overfl aten

Forsiktighetsregler:
Unngå å la produktet forurense mat, drikke og beholdere beregnet på mat og drikke. Ikke spis, drikk eller røyk under bruk. Før du bruker produktet, må du sørge for at det ikke er andre mennesker eller dyr i området. Beskytt akvarier. Hold unna alle tennkilder. Etter bruk eller i tilfellet kontakt med hud, må du vaske grundig med såpevann.
Melding til lege: Blokkerer overføring av nervesignaler. Flasken må ristes grundig før bruk. Følg  foreskrevne dosene og bruksanvisningen nøye for å unngå misbruk.

Bruksanvisning - utendørs:
Mot mygg (inkludert tigermygg) Rist flasken grundig. Hvis uteområdet som skal behandles er en terrasse, gårdsrom, altan, hage osv., sprayer du jevnt hele området som skal beskyttes mot mygg i 3–4 sekunder per lineære meter på 40–50 cm avstand, inkludert vertikale område og busker, hekker, vaser o.l. 100 ml produkt rekker til 13 lineære meter. Alle anbefalte doser med Trinol Insektbarriere holder til åtte timer i et område som er 20 kvadratmeter.

Mot krypende insekter: (Kakerlakker, maur osv.): Spray jevnt i 3–4 sekunder per lineære meter på 30–40 cm avstand fra overflatene hvor insektene befinner seg, som i sprekker og hulrom. Vent et par minutter før det behandlede området tas i bruk.

Bruksanvisning - Innendørs:
Mot alle typer mygg: (også tigermygg, fluer, sandfluer og andre "sporadiske flygende inntrengere").

Rist flasken oppover og spray jevnt oppover i luften et par sekunder. Mot krypende insekter: Spray jevnt i 3–4 sekunder per lineære meter på 30–40 cm avstand av overflatene som insektene befinner seg, som i sprekker, hulrom, under vasken osv. Luft godt i rommet før det tas i bruk igjen eller følg veiledningen i neste avsnitt:

For tilgrensende områder:
Ved å behandle tilgrensende områder mellom stedet hvor du oppholder deg og utendørs områder, lager du en effektiv og usynlig barriere som kan vedlikeholdes, noe som gjør at flygende insekter ikke kommer inn i området. Dermed trenger du ikke behandle selve området. Hvis du ønsker å gjøre det på den måten, sprayer du i 3–4 sekunder per lineær meter på ca. 30–40 cm avstand til vinduskarmer, dørstolper og vinduer, og generelt i alle
åpninger mellom inne og ute.

Barrieren er garantert effektiv på porøse overflater som treverk og på ugjennomtrengelige overflater som porselen.

Godkjenningsnummer: 320570
Aktivt stoff: : Transfluthrin 0,11% w/w, Cyfl uthrin 0,025% w/w, Piperonylbutoxid 0,20% w/w, Eucalyptus olje 0,50 % w/w. Hjelpestoffer opp til 100%
Brukerkategori: Privat bruk
Innhold: 400 ml
Batchnummer og utløpsdato: 4 år etter produksjonsdato, se emballasjen
Godkjenningsinnehaver:
Trinol A/S, Søagervej 9, 9500 Hobro
trinol@trinol.dk
Distributør:
Vilofarm, Hopffsveien 1A -0275 Oslo

Advarsel

H223: Brannfarlig aerosol.
H229: Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H410: Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210: Holdes borte fra varme, varme overfl ater, gnister, åpen fl amme og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
P211: Ikke spray mot åpen fl amme eller annen tennkilde.
P251: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
P273: Unngå utslipp til miljøet.
P410 + P412: Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50°C /122°F.
P501: Kast innholdet og emballasje til farlig og spesialavfall i henhold til nasjonale bestemmelser.
EUH 208: InneholderEucalyptus olje.

Kan gi allergisk reaksjon


Relaterede produkter