Trinol Musekit

2 stk. Trinol Frap Block.

Ferdigfylte åtestasjoner mot mus inne. Sterk og effektiv - klare til bruk. Inneholder giften difetialon som er en andregenerasjons antikoagulant

2 stk. Trinol Musefelle. Fellene er laget i plast og metall. De er hardtslående og enkle i bruk. Legg på Trinol Lure eller annet åte. Spenn fellen. Plasseres langs vegg. Trinol musefelle er hygienisk og kan tømmes uten å berøre mus

3 stk. Trinol Lure i pose. Dette er et teknisk åte uten gift. Plasser 1 stk Trinol Lure i hver Trinol musefelle. I motsetning til annen åte sitter Trinol Lure godt fast når den er montert i fellen. Aktiv i opptil 3 måneder.

Produktinformasjon

BRUKSANVISNING
Trinol Lure er et teknisk lokkemiddel uten gift for påvisning av museproblem. Plasser en Trinol Lure i hver Trinol musefelle som skal brukes. I motsetning til annen lokkemat så sitter Trinol Lure godt fast når den er montert i fellen. Spenn fellene og plasser dem der
man har sett spor av mus, gjerne langs vegger.

Om mulig plasseres fellen i skjul, f.eks. bak møbler. Trinol Lure er aktiv i opptil 3 måneder fra de er tatt i bruk. Trinol Lure kastes som restavfall.

FRAP BLOCK - BRUKSANVISNING
Les og følg alle produktopplysninger og annen informasjon som følger med produktet eller gis på salgsstedet, før produktet tas i bruk. Fjern mat som gnagerne lett kan få tak i (f.eks. matavfall eller nøtter/frø/korn).

Utover dette skal det infiserte området ikke rengjøres, for å unngå å forstyrre gnagerne slik at de ikke spiser åtet. Unngå å spise, drikke eller røyke ved håndtering av produktet.
Vask hender og direkte eksponert hud etter håndtering av produktet. Vurder alltid om ikke-kjemiske metoder (f.eks. feller) kan benyttes i stedet for rodenticidprodukter.

Åtestasjoner bør festes til underlaget dersom dette er mulig.

Åtestasjoner plasseres i umiddelbar nærhet til stedet der det er observert gnageraktivitet (f.eks. stier, bol, innhegninger, hull og hule. Ikke åpne åtestasjon). Plasser åtestasjoner utilgjengelig for barn, fugler, kjæledyr, husdyr og andre organismer som ikke skal bekjempes. Ikke plasser åtestasjoner i nærheten av mat, drikke eller fór, eller redskap/overflater som kommer i kontakt med mat, drikke eller fór. Ikke plasser åtestasjoner nær avløpssystemer, hvor de kan komme i kontakt med vann.

For å kontrollere at åtet spises, at åtestasjonene er intakte, og for å fjerne døde gnagere, bør åtestasjonene inspiseres jevnlig. Som et minimum hver 2-3 dag i begynnelsen av behandlingen og deretter minimum hver uke.

Re-fyll åtestasjonen når nødvendig. På grunn av den forsinkede virkemekanismen tar det 4-10 dager etter inntak av det antikoagulante rodenticidet for å oppnå effekt. Erstatt åte som har blitt ødelagt av vann eller skitt. Påse at åtet ikke kommer i kontakt med vann
dersom åtestasjonen plasseres i næheten av avløpssystem. Bruk ikke antikoagulanter som permanent åte (f.eks. for å hindre angrep eller overvåke gnageraktivitet). 

Gnagere kan være sykdomsbærere. Berør ikke døde gnagere med bare hender; bruk hansker eller redskap som f.eks. tang eller klype til å fjerne dem.

FØRSTEHJELP
Dette produktet inneholder et antikoagulerende stoff. Ved inntak kan det forekomme forsinkede symptomer, som neseblod og blødende tannkjøtt. I alvorlige tilfeller kan blodutredelser/blåmerker eller blod i urin/avføring forekomme.
Motgift: Vitamin K1; må kun gis av lege/veterinær.

Dersom produktet:
- kommer i kontakt med huden; vaskes huden med vann og deretter med såpevann.
- kommer i kontakt med øynene; skyll med øyeskyllevæske eller vann. Skyll mens øynene holdes åpne i minst 10 minutter.
- kommer inn i munnen; skyll munnen grundig med vann.

Gi aldri en bevisstløs person mat eller drikke. Oppsøk straks lege dersom produktet svelges. Vis produktets emballasje eller etikett til legen.

Kontakt dyrlege, dersom et kjæledyr har spist produktet.

OPPBEVARING
Oppbevares tørt og kjølig på et sted med god ventilasjon. Hold beholderen lukket og vekk fra direkte sollys. Oppbevares utilgjengelig for barn, fugler, kjæledyr og husdyr.

AVFALLSHÅNDTERING
Døde gnagere skal samles opp med en gang, pakkes forsvarlig og kastes i restavfallet. Når bekjempelsen avsluttes skal resterende åte og emballasje leveres til godkjent avfallsmottak. Emballasje uten rester av muse-/rottegift kan leveres til
gjenvinning. Det anbefales å bruke hansker.

DEKLARASJON - Frap Block:
Godkjenningsnummer: NO-2012-0014
Aktivt stoff: Difetialon 25 mg/kg 0,0025 vekt % (cas no 104653-34-1) - Dette produktet inneholder et bitterstoff og et fargestoff.
Formuleringstype: RB - Åte (klar til bruk)
Produkttype: PT14 - Rodenticid
Brukerkategori: Allmenheten (ikke-profesjonell)
Målorganisme: Husmus (Mus musculus) – Alle utviklingsstadium
Bruksområde: Innendørs
Utløpsdato: 3 år fra produksjonsdato, se emballasjen.
Nettovekt: 50 g

Godkjenningsinnehaver:
Liphatech S.A.S. 
Bonnel -BP 3 – 47480 Pont Du Casse (Frankrike)

Importør:
Vilofarm

Hoffsveien 1A - 0275 Oslo

Advarsel

H373: Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering
H412: Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
P273: Unngå utslipp til miljøet. 
P314: Søk legehjelp ved ubehag. 
P501: Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsmottak. 
Farlig for dyreliv. Farlig for hunder og katte.

Relaterede produkter