Trinol Mauråte Granulat

Beskrivelse:

Mot maur utendørs.

Legges ut der maur ferdes f.eks. langs murer, hageganger og på terrasser.

Virker ved at maur tar med seg åtet til reiret, som deretter utryddes.

Kan både vannes ut og strøs på det aktuelle stedet.

Lang virketid.

Aktiv substans: Lambda-cyhalotrin.

Produktinformasjon

Trinol Mauråte Granulat til kontroll av maurinvasjoner. Bare én behandling pr. skadedyrangrep i den tiden som maurene er aktive; ikke oftere enn én gang pr. måned. For å sikre langvarig effekt må behandlede flater ikke rengjøres. Dersom man følger bruksanvisningen, er én anvendelse nok for å tilintetgjøre reiret fullstendig innen 3 uker.

Bruksanvisning:

Strø: Produktet må påføres i synlige striper på og rundt reir. Bruk 10 g pr. reir. Når det ikke er flere maur å se, samles produktrestene opp ved hjelp av tørrengjøring
(dvs. børste, støvsuger eller engangsserviett) og kastes i restavfall. Innendørs bruk bare i områder som vanligvis ikke våtrengjøres, slik som utebod (ikke i spiskammer), garasjer, og liknende. Må ikke brukes i oppholdsrom, innendørs boder, baderom eller liknende. Utendørs bruk rundt hus på belagte flater slik som terrasser. For å oppnå best mulig virkning må man ikke bruke produktet når det blåser.

Vanning: Bland ut Trinol Mauråte Granulat (sukkergranulat) i vann og rør grundig. Lag en blanding av 10 g produkt i 0,5 l vann pr. reir. Tømmes direkte på eller
i reiret. Utendørs bruk rundt hus på belagte overflater slik som terrasser. Den beste tiden for anvendelse er morgen eller kveld, når maurene er i reiret. Løsningen må blandes utendørs. Ikke bruk gjenstander til omrøring som kan komme i kontakt med næringsmidler eller fôr.

For å komme til reir under terrasser helles produktet forsiktig inn i sprekker eller åpninger eller i fugene mellom flisene, slik at produktet ikke renner bort. Etter
at blandingen er påført, må man kontrollere at det ikke er noen ansamlingsrester på bakken. Etter påføring ute i friluft må kannen skylles flere ganger med vann. Hell vaskevannet på reiret.

Må bare brukes på belagte overflater utendørs. Unngå all unødvendig kontakt med middelet eller den behandlede flaten. Feilbruk kan føre til skader på helse og miljø. Unngå kontakt med huden. Vask hendene etter bruk.

Må bare påføres på steder der man kan utelukke forurensning av mat, fôr og spiselige planter, heller ikke i områder der det dyrkes spiselige planter. Produktet, produktrester samt tomme beholdere og emballasje må holdes borte fra vann.

Før bruk: Les alltid instruksene på etiketten og pakningsvedlegget, og følg disse nøye. Det blir best virkning hvis man forhindrer at maurene har tilgang til alle typer næringskilder og fjerner disse. Produktet må være hovednæringskilden for maurene. Kontroller den behandlede flaten én gang i uken. Dersom skadedyrangrepet vedvarer til tross for at du har fulgt instruksene på etiketten og i bruksanvisningen, bør du kontakte en godkjent skadedyrbekjemper.

Dersom virkningen ikke er som forventet: Informer godkjennings innehaveren.

Ved uteblitt virkning (antatt resistens) må godkjenningsinnehaveren.

Oppbevaring og avfallshåndtering:

Må bare oppbevares i originalbeholder, godt lukket på et sikkert sted. Må beskyttes mot direkte sollys og frost. Oppbevares kjølig og tørt. Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikke eller fôr. 

Lagringstemperatur:
5–30°C. Produktet og produktrester i emballasjen skal leveres til et godkjent avfallsmottak. Oppbevar produktet i originalforpakningen. Ikke bland det med annet avfall.

Tiltak for å beskytte mennesker og miljø:
Må bare brukes i områder som ikke kan bli våte, dvs. slike som er beskyttet mot regn og oversvømmelse. Må ikke påføres i områder der det utføres rutinemessig våtrengjøring. Overflater som er forurenset av produktet eller produktrester vaskes med en fuktig engangsserviett som så kastes i restavfallet. Må ikke slippes ut i overflatevann eller avløp. For å unngå forgiftning må produktet bare brukes i områder der det er helt sikkert at husdyr, dyr, villdyr og barn ikke har tilgang.

Førstehjelp:

Etter hudkontakt: Vask huden grundig med vann og såpe. Kan forårsake forbigående og reversibel kløe, prikking, brenning eller nummenhet i den eksponerte huden, såkalte parestesier. Slike hudkontaktparestesiene er forbi gående og forsvinner vanligvis innen 24 timer. Behandles symptomatisk.

Etter innpusting: Bevarroen og ta med pasienten utendørs. Oppsøk legehjelp.

Etter øyekontakt: Skyll øynene med mye vann.

Ettersvelging: Oppsøk lege øyeblikkelig og vis fram emballasje eller etikett.

Giftinformasjonstelefonen: +47 22 59 13 00

Produktets partinummer og siste bruksdato: 4 år fra produksjonsdato. 

Produkttype: PT - Insektmiddel
Brukerkategori: Allmenheten
Sammensetning: Lambda-Cyhalothrin 0,05 vekt%, 0,5 g/ kg, CAS nr. 91465-08-6.
Godkjenningsnummer: NO-2019-0161
Målorganisme: Svart Jordmaur/Sukkermaur (Lasius niger)
Formuleringstype: SG - Vannløselig granulat

Godkjenningsinnehaver:
COMPO GmbH
Gildenstraße 38 48157 Münster Tyskland
Norsk importør:
Vilofarm, Hoffsveien 1A, 0275 Oslo

Advarsel

Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Oppbevares utilgjengelig for barn.
Les etiketten før bruk. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Samle opp spill. Unngå utslipp til miljøet. Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsmottak.

Relaterede produkter