Trinol Grønskekverk

Trinol Grønskekverk er klar til bruk. Den brukes mot mose, og der det danner seg grønske. Produktet brukes på tørr overflate. En høyere utetemperatur øker effekten. Ingen etterspyling er nødvendig. 

Produktet er fosfatfri og bør brukes ved temperaturer over 10 grader.

Fås både i en 1 liters og en 5 liters udgave.

Produktinformasjon

Trinol Grønskekverkeren brukes mot mose og på de fleste plasser hvor det danner seg grønske som f.eks. på gjerde, terrasser, murer, kalesjer, kledning, takpanner, stoff, plast, markiser, vindu, drivhus, gravstøtter, etc.

Bruksanvisning: Klar til bruk. Påføres med lavtrykkssprøyte på tørr overflate. Høyere utetemperatur vil øke effekten. Ingen etterspyling nødvendig.

Oppbevaring: Oppbevares innelåst og frostfritt, og utilgjengelig for barn! Vask hendene før spising, toalettbesøk og røyking.

Førstehjelp:
Unngå kontakt med øyne og huden. Innånding: Frisk luft. Skyll nese og munn med vann.

Hudkontakt: Skyll med vann.

Øyekontakt: Skyll straks med rikelige mengder vann i opptil 15 minutter. Fjern evt. Kontaktlinser og åpne øyet godt opp. Kontakt lege hvis ubehaget vedvarer.

Svelgning: Skyll nese, munn, og svelg med vann. Drikk rikelig med vann, fremkall ikke brekninger. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.

Tiltak for å beskytte mennesker og miljø: Forhindre at større mengder spill kommer ut i avløpsnettet ved å samle opp med sand eller lignende.

Avfallshåndtering: Klassifisert som farlig avfall. Avfall og rester fjernes/
deponeres i overensstemmelse med lokale forskrifter.

Innhold i henhold til bestemmelser om vaskemidler: < 5% desinfeksjonsmidler

Brukerkategori: Privat bruk.
Godkjenningsnummer: 301217

Godkjenningsinnehaver/Importør: 
Vilofarm A/S 
Hoffsveien 1A, 0275 Oslo

Innhold: Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-14 (even-numbered)-alkyldimethyl, chlorides, CAS-nr.: 68424-85-1: 1,96 vekt%.

UFI: VS8Q-QCFQ-PJ0D-11C2

Advarsel

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. 
H315 Irriterer huden.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn. 
P280 Benytt vernehansker / verneklær / øyevern / ansiktsvern. P305+P351+P338 

VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P337+P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

Relaterede produkter