Perma Forte B

Mot krypende og flyvende insekter. Velegnet til bruk i boliger, lagerrom, kontorer osv.

Midlet virker øyeblikkelig på alle insekter, f.eks. maur, edderkopper, sølvkre, hunde- og kattelopper, kakerlakker, veps og fluer m.fl.

Perma Forte B fås i størrelsene: 

  • 5 liter
  • 10 liter
  • 200 liter

Produktinformasjon

BRUKSANVISNING

Dosering: 20 ml TRINOL PERMAFORTE B pr. m2.

Anvendelse: Trinol Permaforte B brukes ufortynnet i forstøvningssprøyte. Er velegnet for bruk i hus, lagerrom samt i tilknyt ning til korn- og forsiloer. Virker drepende på
alle insekter omgående, for eksempel maur, biller, sølvkre, hunde- og kattelopper, kakerlakker, veps og fluer. Middelet er langtidsvirkende, og varigheten er avhengig av underlagets beskaffenhet.

Ved bekjempelse av fluer, mygg, biller og veps:
Sprøyt på vindusrammer, -karmer samt steder der insekter finnes. Mot lopper, kakerlakker og sølvkre, sprøytes grundig mot deres gjemmesteder.

Bemerk: Sprøyt ikke over akvarier da middelet også er aktivt overfor fisk, fugl og krypdyr. Akvarier tildekkes og eventuell luftpumpe slås av. Stuefugler må fjernes under sprøyting.

Middelet må ikke sprøytes på planter. Kan anvendes med stor forsiktighet på ubehandlede tregulv, tepper, møbler og andre sarte gjenstander. Rester skal leveres til den kommunale avfallshånd tering for farlig avfall. Tomme dunker kan behandles som husholdnings avfall.

FØRSTEHJELP:
Innånding: Oppsøk frisk luft. Oppsøk lege ved vedvarende ubehag. 

Svelging: Skyll munnen grundig og drikk 1-2 glass vann i små slurker. Ved svelging må ikke brekning fremkalles. Hvis den skadelidende brekker seg, skal hodet holdes så lavt at det ikke kommer mageinnhold i lungene. Kontakt lege eller ambulanse. 

Hud: Forurensede klær, klokker og smykker må fjernes. Vask huden med såpe og vann. Oppsøk lege ved vedvarende ubehag. 

Øyne: Skylles med vann (bruk helst utstyr til øyevask) inntil irritasjonen går over. Oppsøk lege hvis symptomene ikke forsvinner. 

Forbrenning: Skyll med vann inntil smertene opphører. Fjern klær som ikke sitter fast i huden, kontakt lege eller sykehus. Fortsett om mulig skyllingen til legen overtar behandlingen. 

Utfyllende opplysninger: Når lege oppsøkes, må sikkerhetsdatabladet eller etiketten vises.

DEKLARASJON: Insektmiddel nr. P nr 83080

Generelt: Bruk biocider forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk. Må kun anvendes til bekjempelse av krypende og flyvende insekter. Må ikke anvendes i fjøs, stall, hønsehus, veksthus og lignende. Matvarer og dyrefor må ikke forurenses å ikke tømmes i kloakkavløp. Vask huden etter arbeid.

Analyse:
Pyrethrin I og Pyrethrin II: 5 g/kg, 0,5% w/w, Permethrin: 15 g/kg. 1,5% w/w, Kulbrinte C12-C16, isoalkaner, cycliske forbindelser, < 2% aromatiske forbindelser; Kulbrinte C11-C13, isoalkaner < 2% aromatiske forbindelser.

LEVERANDØR: 
Trinol A/S, Søagervej 9, 9500 Hobro
Tlf. 96 32 00 64, trinol@trinol.dk, www.trinol.dk

DISTRIBUTØR: 
Vilofarm

Hoffsveien 1A - 0275 Oslo 

Advarsel

H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H315 Irriterer huden.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P301/310-a VED

SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.

P331 IKKE framkall brekning.
P280 Benytt vernehansker.
P501 Innhold/beholder leveres til et kommunalt gjenvinningsanlegg i henhold til nasjonale og lokale bestemmelser.

Relaterede produkter