Trinol Mot Ugress

Et hurtigvirkende plantevernmiddel mot ugress som er klar til bruk. 

Det virker på alle grønne plantedeler samt mot mose og alger.

Virker også ved lave temperaturer.

Aktiv substans: Pelargonsyre

Produktinformasjon

Bruksrettledning
Ikke bruk produktet på kulturplanter da Endital AF Mot Ugress ødelegger alle grønne plantedeler. Ved temperatur under 10°C kan effekten minskes. Endital AF Mot Ugress virker best mot små hurtigvoksende ugressplanter hvordan løvetann, brennenesler, mosevekster, groblad, tisler, vassarve, tungrass og alger.

Mot Ugress: Max 5 behandlinger med 21dager mellomrom.

Mot alger og mose: Max 4 behandlinger med 21dager mellomrom.100 mL product pr. m2

Bruksområde: Bekjempelse av ugras, mose og alger på gangstier (grus- og hellebelagte stier) og åpne areal i hager med og uten treaktige prydvekster. Inntil 5 behandlinger per sesong, 3-4 ukers virkningstid.

Virkeområde: Mot ett - og flerårige ugras, mose og alger.

Virkemåte: Produktet er ferdig til bruk. Endital AF er et ikkeselektivt plantevernmiddel med direkte kontaktvirkning på blad og grønne stengler hos en lang rekke ugress. Det er avgjørende for resultatet at hele ugresset sprayes godt. Preparatet virker også ved lave temperaturer.

Forsiktighetsregler: Bruk vernehansker av nitril, vernebriller og heldekkende arbeidstøy ved håndtering og bruk av preparatet. Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk. Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes.

Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00.

Rengjøring: Tomemballasjen skylles minst tre ganger med vann og innholdet tømmes i sprøytetanken. Rester fra sprøytetanken fortynnes omlag 5 ganger med vann og sprøytes ut i henhold til bruksrettledningen. Skyll sprøyteutstyr med vann etter bruk på et sted som ikke gir fare for forurensning av vannforekomster.

Avfallshåndtering: Rengjort emballasje leveres med husholdningsavfall. Plastemballasje kildesorteres. Rester av plantevernmiddel og ikke rengjort emballasje må innleveres til mottak for farlig avfall.

Lagring: Lagres tørt og kjølig, men frostfritt. Må ikke utsettes for direkte sollys.

Første hjelp: Generelle henvisninger Unngå unødvendig kontakt med stoffet. Etter innånding Sørg for frisk luft. Etter kontakt med huden Ved hudkontakt, skyll med vann Etter kontakt med oye. Hvis symptomene vedvarer, kontakt lege.

Ved kontakt med øynene, skyll grundig med vann. Etter svelging Ved fortsatt besvær, kontakt lege.

Formulering: AL, bruksferdig løsning
Sammensetning: 31,02 g/l Pelargonsyre
Tillatt brukt i hobbyhager – Klar til bruk.
Produksjonsdato / Batchnummer: Se emballasje

Tilvirker:
W. Neudorff GmbH KG . An der Mühle 3
31860 Emmerthal, Tyskland

Markedsført av:
Trinol A/S, Søagervej 9, 9500 Hobro, Danmark
+45 96 32 00 64, www.trinol.dk

Advarsel

Gir alvorlig øyeirritasjon. 

VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Unngå innånding av aerosoler. Oppbevares utilgjengelig for barn. Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler).

Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).

Bruksanvisningen må følges, slik at man unngår risiko for menneskers helse og miljøet.

Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist, eller å overskride den tillatte maksimale dosering/konsentrasjon.

Relaterede produkter