Trinol Swirr Maurmiddel Kit

Beskrivelse:

Lag dine egne maurlokkebokser som kan etterfylles.

Pakken inneholder SWIRR maurmiddel tube og to maurlokkebokser.

Mauren lokkes til geleen som de spiser eller får på seg. Den tar så med seg geleen tilbake til boet for å fôre larver (og evt også dronning). Boet forgiftes og utryddes.

De forskjellige maurartene tiltrekkes av ulike lukter. SWIRR maurmiddel og Trinol maurlokkeboks inneholder ulike signalstoffer og aktive stoffer. De to produktene utfyller hverandre ved at de tiltrekker seg ulike maur.

Aktiv substans: Acetamiprid.

Produktinformasjon

SWIRR maurmiddel er et forgiftet åte mot maur. Maur tar med seg åte til reiret/tua der de fôrer larver og dronning. Slik blir hele reiret utryddet.

Pakken inneholder SWIRR maurmiddel og to maurlokkebokser. Fyll maurlokkeboksene med noen dråper SWIRR maurmiddel.Kan brukes både inne og ute.

BRUKSANVISNING
Sett sammen maurlokkeboksen ved å klemme overdel og underdel mot hverandre. Fjern lett tilgjengelige matvarer som  nnes i nærheten. Plasser noen få dråper maurmiddel i boksen gjennom hullet på toppen. Du kan også plassere maurmiddel på en at plastikk-, glass- eller metallbit og plassér den like ved maurstien, helst sent om kvelden. Fyll på med nytt maurmiddel hver dag inntil mauraktiviteten opphører, vanligvis mellom 7-10 dager. Maurene lokkes til gelen som de spiser eller får på seg. Gelen tas med tilbake til boet som forsvinner raskt. Legg «klatter» på ca. 1 cm i diameter (0,3g) med 1-3 meters avstand på ikke-sugende over ater der maur sees. Kontroller jevnlig og gjenta påføring om nødvendig.

Tuben rekker til ca 60-70 påføringer. Ikke forstyrr maurene som spiser. Det er kun når Swirr maurmiddel er hovedmatkilde at maurproblemet elimineres.

Følg bruksanvisningen for å unngå skade på mennesker og miljø. Avhending må skje i henhold til offisielle forskrifter.

Ikke bruk beholderen til noe annet formål.

Ved uhell, kontakt Giftinformasjonen på tlf: 22591300.

PR: 190329
Analyse: Acetamiprid 1g/kg, 0,1 % w/w CAS nr. 135410-20-7

Importør:
Vilofarm

Hoffsveien1A - 0275 Oslo

Advarsel

H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P273 Unngå utslipp til miljøet.
P501 Innhold og beholder leveres til et godkjent avfallsdeponeringsanlegg.
EUH208 Inneholder blanding av: 5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on og 2-metyl-4 isotiazolin-3-on (3:1).

Kan gi en allergisk reaksjon.

Relaterede produkter