Trinol Mot Bladlus

Hurtigvirkende insektsspray mot skadedyr på stue- og prydplanter inne, på friland eller i drivhus.

Klar til bruk.

Middelet virker i kontakt med insektene.

Bekjemper voksne insekter, larver og egg.

Spray tidlig på morgen eller sent på kvelden ved utendørs bruk for å beskytte bier og andre pollinerende insekter.

Sperrefrist frukt 4 dager.

Aktiv substans: Pyretriner, Rapsolje

Produktinformasjon

En insektspray med hurtig virkning mot viktige skadedyr på stue- og prydplanter. Bekjemper voksne, larver og egg. Sprayen egner seg for alle prydplanter på friland og i drivhus. Produktet er ferdig til bruk. Middelet virker i kontakt med skadeinsektene.

Bruksrettledning
Rist godt før bruk! Optimal virkning får man ved å spraye planten grundig, også undersiden av bladene, til den er helt dråpevåt. Bruk ved begynnende angrep f.eks. ved synlige skadedyr. Spray tidlig om morgenen eller om kvelden, da effekten er best ved lavere temperaturer. Døde skadedyr vil som regel henge fast på bladene. Frukt: Mot bladlus: Maks 4 behandlinger med 7 dager mellomrom. Pryd*: Mot bladlus: Maks 8 behandlinger med 7 dager mellomrom. Mot trips, sikader, ull lus, sitkargranlus og hvitfly: Maks 8 behandlinger med 3 dager mellomrom. (*Dosering: < 50 cm = 0.6 L/daa, 50-125 cm = 0.9 L/daa, >125 cm = 0.12 L/daa)
Behandlingsfrist: Frukt 4 dager.

Forsiktighetsregler
Bruk vernehansker av nitril heldekkende arbeidstøy ved håndtering og bruk av preparatet. Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes. Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00.

Førstehjelp
Etter innånding: Sørg for frisk luft. Ved fortsatte symptomer eller illebefinnende er legebehandling nødvendig. Ved hudkontakt, vask med vann og såpe. Får man stoffet i øynene, skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege.
Etter svelging: Hvis symptomer fremkommer, kontakt lege.

Bruksområde
Eple, pære, plomme, søtkirsebær (moreller), surkirsebær, prydplanter i veksthus og utendørs, samt i innendørs beplantninger.

Virkeområde
Bladlus, skjoldlus, ull lus, mellus (hvitfly), granlus, trips og sikader.

Formulering: AL, bruksferdig løsning

Sammensetning: Pyretriner 0,045 g/l
Rapsolje 8,25 g/l

Tillatt brukt i hobbyhager – klar til bruk.

Produkttyp: Insekticid

Avfallshåndtering
Rester fortynnes 5 ganger med vann og sprøytes ut i henhold til bruksrettledningen.
Rengjort emballasje leveres med husholdningsavfall. Plastemballasje kildesorteres. Grunnvann eller overflatevann må ikke forurenses med verken produkt eller beholder. Forbud mot gjenbruk av emballasje.

Lagring
Lagres tørt og kjølig, men frostfritt. Må ikke utsettes for direkte sollys.

Plantetoleranse
På bregner kan det oppstå planteskader. Må ikke brukes på julestjerner.
Brukes middelet i solskinn kan det forårsake skader på plantene. Brukes middelet inne så husk å dekke til underlaget da sprayen kan forårsake oljeflekker.

Registreringsholder og produsent
W. Neudorff GmbH KG
An der Mühle 3, 31860 Emmerthal, Tyskland

Markedsført av
Trinol A/S
Søagervej 9, 9500 Hobro, Danmark
+45 96 32 00 64

Advarsel

Giftig for bier. Unngå innånding av aerosoler.

Oppbevares utilgjengelig for barn. Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler).

Uskadeliggjor tomemballasjen.

Bruksanvisningen må følges, slik at man unngår risiko for menneskers helse og miljøet. 

Det er forbudt å bruke Spraits AF Mot Bladlus i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist, eller å overskride den tillatte maksimale dosering/konsentrasjon.