Trinol Turbojet

Trinol Turbo-Jet er en spesialfremstilt aerosol til knock-down bekjempelse av fluer og veps. 

Midlet er kun aktivt ovenfor insekter og andre kaldblodige dyr og påvirker ikke husdyrenes atferd.

Midlet gir øyeblikkelig virkning og gir ingen langtidseffekt.

Deklaration: Pyrethrin I + II 0,40% Piperonylbutoxyd 2,0%.

Produktinformasjon

BRUKSANVISNING:
Trinol TURBO-JET er fremstilt spesielt for bruk i øs og større rom. Trinol TURBO-JET er forsynt med JET- forstøverdyse, som gir en fin forstøvning, samtidig som den har en god rekkeevne. Sprayflasken holdes loddrett eller skrått oppad.

Aktivèr JET-dysen og fordel sprøytetåken med jevne svevende bevegelser i hele rommet. Dører, vinduer og ventilasjon holdes lukket under behandlingen og i ca. 25 minutter etter behandlingen er avsluttet. Akvarier tildekkes og eventuell pumpe slås av.
Stuefugler fjernes innen behandlingen starter.

Dosering: JET – dysen aktiveres i 5 sekunder pr. 30 m3 rom.

FØRSTEHJELP:
Innånding: Bring den påvirkede i frisk luft. Oppsøk lege ved fortsatt ubehag.
Huden: Vask huden grundig med såpe og vann.
Øyne: Skyll omgående og bruk rikelig med vann. Oppsøk lege ved fortsatt ubehag.
Innånding: Ikke fremkall oppkast. Hold personen i ro. Oppsøk lege.

DEKLARASJON:
Insektmiddel P Nr. 83081

ANALYSE:
Piperonyl Butoxide: 1 - 5 % vgt/vgt
dipenten: < 1 % vgt/vgt
2-metyl-4-okso-3-(penta-2,4-dienyl)cyklopent-
2-enyl[1R-[1α[S*(Z)](3α)]]-3-(3-metoksy-2-metyl-
3-oksyprop-1-enyl)-2,2-dimetylcyklopropankarboksylat:
< 1 % vgt/vgt
2-metyl-4-okso-3-(penta-2,4-dienyl)cyklopent-
2-enyl-[1R-[1α[S*(Z)],3α]]krysantemat:
<1 % vgt/vgt
Indeholder limonen.
Kan fremkalle allergi.
Aerosol.

Kontrollbruttovekt 750 g

Nettovekt 600 g
Fabr. Nr. Se sprayfaskens bunn

Distributør:
Vilofarm

Hoffsveien 1A - 0275 Oslo

Producent:
Aeropak A/S, Aldumvej 1, 8722 Hedensted,
+4575892355

Advarsel

H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.
H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P103 Les etiketten før bruk.
P210 Holdes vekk fra varme/gnister/åpen fl amme/varme overfl ater. Røyking forbudt.
P211 Ikke spray mot åpen fl amme eller annen tennkilde.
P251 Beholder under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
P261 Unngå innånding av aerosoler.
P264 Vask hænder grundig etter bruk.
P273 Unngå utslipp til miljøet.
P391 Samle opp spill.
P410 + P412 Beskytt mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C/122°F.
EUH208 Inneholder dipenten. Kan gi en allergisk reaksjon.

Tom emballasje eller rester skal avleveres i den kommunale returordning for farlig avfall.

Relaterede produkter