Trinol Ugresskverk Spray

Beskrivelse:

Klar-til-bruk produkt til ugress i plen. Trinol Ugresskverk er tillatt brukt i gressplener og har meget god virkning mot de vanligste ugressarter som forekommer i plen

Aktiv substans: Diklorprop, MCPA, Dikamba.

Bruksanvisningen må følges, slik at man unngår risiko for menneskers helse og miljøet.

Produktinformasjon

Bruksrettledningen må følges, slik at man unngår risiko for mennesker og miljø. Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist, eller å over­skride den tillatte maksimale dosering/konsentrasjon. 

Bruksområde:
Ugresskverk Spray er tillatt brukt i gressplener og har meget god virkning mot tofrøblada, frø- og rotugress i plen, så som dyllearter, følblom, groblad, linbendel, løvetann, ryliik, soleie- og syre arter, tistler, tungras, tunbalderbrå, tusenfryd, vassarve, veronika m.fl. 

Ugresskverk Spray skåner gresset, men skader kløver. 

Bruksrettledning:
Ugresskverk Spray kan brukes hele vekst­sesongen. Ryst flasken og rett dusjen mat ugressplantene fra en avstand på min. 30 cm. Det er tilstrekkelig at bladverket fuktes. Flasken rekker til ca 30 ml eller ca. 1000 ugressplanter. 

OBS! Unngå å få Ugresskverk Spray på nytteveksler og prydplanter. Foreta skjermet sprøyting under eller nær frukttrær, bær og prydbusker. Unngå avdrift til grønnsakvekster og blomsterbed. Skade på nytteplanter kan reduseres ved straks å fjerne blad som har fått væske på seg. 

Virkemåte: 
Ugresskverk Spray tas opp gjennom bladverket og transporteres nedover i planten, også til rotsystemet. Best virkning oppnås når ugresset er i god vekst. For å oppnå god virkning, må midlet brukes mindst 3 dager før eller 3 dager efter klipping av plenen.

Forsiktighetsregler: 
Bruk vernehansker eller hansker av gummi og heldekkende arbeidstøy ved håndterng og bruk av prepar atet. Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig i eller avbrytes. Ved uhell eller mis­tanke om forgiftning kontakt lege eller Giftinformasjonen på
tlf. 22 591300. 


Avfallshåndtering:
Rester fortynnes 5 ganger med vann og sprøytes ut i henhold til bruksrettledningen. Rengjort emballasje leveres med husholdningsavfall. Plastemballasje kildesorteres. 

Sammensetning: 
Diklorprop-P: 1,5 g/liter
MCPA: 5,2 g/liter 
Dikamba: 0,3 g/liter 
Formuleringsstoffer og vann: 993,0 g/liter

Oppbevares frostfritt

Importør:
Vilofarm 

Hoffsveien 1A - 0275 Oslo

Tilvirker: Klarsø A/S, Danmark

Relaterede produkter