Trinol Super Permetrin Insektspray

Insektspray med forlengelsesdyse.

For bekjempelse av blant annet maur, veps, fluer, stripet borebille, husbukk, edderkopper, kakerlakker, skjeggkre og lignende.

Langtidsvirkning: 4–6 uker.

Aktiv substans: Permetrin, pyretrin og piperonylbutoksid.

Varenummer: 210362

NOBB: 47900493

Pakning: 500 ml

D-Pak: 20 stk

Produktinformasjon

Super Permetrin Insektspray er klar til bruk. Ved behandling av veps og fluer sprøytes en lett dusj der insektene holder til, f.eks. i vinduskarmer, langs gulv- og taklister.

Akvarier tildekkes før behandlingen starter. Ved behandling av maur bør redet lokaliseres innen behandlingen starter. Sprøyt direkte på maurredet. Bruk dysen med forlengelsesslangen der det er vanskelig å komme til. Ved behandling av stripet borebille og husbukk, sprøytes treverket som er angrepet to ganger.

La treverket tørke inn mellom hver behandling. Test på et ikke-synlig sted for å sjekke at det ikke kommer skjolder. Les og følg instruksjonene før bruk.

Oppbevaring
Produktet bør oppbevares forsvarlig, utilgjengelig for barn og ikke sammen med matvarer, dyrefôr, legemidler o.l.

Avfallshåndtering
Ikke kast delvis brukte eller tomme spraybokser i husholdningsavfallet. Lever spraybokser til den lokale gjenvinningsstasjonen for kjemisk avfall.

Utløp: Minimum 5 år fra produksjonsdatoen.

Registreringsindehaver:
Trinol A/S, trinol@trinol.dk, +45 96 32 00 64

PR nummer 180009

Analyse: Permethrin 9,5 g/kg, 0,95 % w/w, CAS nr. 52645-53-1. Chrysanthemum cinerariaefolium, ext. 3,4 g/kg, 0,34 % w/w, CAS nr. 89997-63-7, Piperonyl
Butoxide 15,1 g/kg, 1,51 % w/w, CAS nr. 51-03-6

Importør: Vilofarm
Hoffsveien 1A, 0275 Oslo
Tlf. 400 00 299

Advarsel

H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.
H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
P211 Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
P251 Beholder under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
P273 Unngå utslipp til miljøet.
P333+P313 Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
P410 + P412 Beskytt mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50°C/122°F.

EUH208 Inneholder m-fenoksybenzyl-3-(2,2-diklorvinyl)-2,2-dimetylcyklopropankarboksylat (Permethrin).

Kan gi en allergisk reaksjon.

Produktet avgir damp fra organiske løsemidler, som kan gi døsighet og svimmelhet.

I høye konsentrasjoner kan dampene gi hodepine og forgiftningssymptomer.

Giftinformasjonen: Tlf. 22591300

Relaterede produkter