Trinol 810 Insektmiddel

Oljebasert permetrinmiddel.

Bekjempende universalmiddel mot alle typer insekter innendørs og utendørs

Virker mot maur, fluer, sølvkre, veps, møll, midd, flått, edderkopper, kakerlakker m.fl.

Langtidsvirkning: 7-8 uker. 

Aktiv substans: Permetrin, pyretrin og piperonylbutoksid

Pakning: 700 ml

Ekstradel: varenr. 210051 Trigger til Trinol 810 pumpeflaske.

Produktinformasjon

Brukes mot alle krypende og flyvende insekter som f.eks. maur, fluer, veps, saksedyr, sølvkre, skrukketroll, møll, biller, lopper, edderkopper o.l.

• Trinol 8I0 Insektmiddel Original virker øyeblikkelig på insekter og er effektiv 7-8 uker avhengig av underlagets beskaffenhet.

• Trinol 8I0 Insektmiddel Original sprayes der du har ett insektsproblem.

• Spraying på rene og faste overflater gir den beste langtidsvirkningen.

• Mot hund- og kattelopper sprøytes i dyrenes omgivelser.

• Spraying på møbler, tepper og andre sarte gjenstander bør unngås.

• Planter tåler ikke behandling.

• Akvarier tildekkes og eventuell luftpumpe slås av.

• Stuefugler fjernes under sprøytningen. Brukes innen 3 år.

Se den horisontalt påstemplet produksjonsdato/Batchnr.

Ved forgiftning

Innånding: Oppsøk frisk luft. Oppsøk lege ved vedvarende ubehag.
Svelging: Skyll munnen grundig og drikk 1-2 glass vann i små slurker. Ved svelging må ikke brekning fremkalles.

Hvis den skadelidende brekker seg, skal hodet holdes så lavt at det ikke kommer mageinnhold i lungene. Oppsøk lege omgående.

Hud: Forurensede klær, klokker og smykker må fjernes. Vask huden med såpe og vann. Oppsøk lege ved vedvarende ubehag.

Øyne: Skylles med vann (bruk helst utstyr til øyevask) inntil irritasjonen går over.

Forbrenning: Skyll med vann inntil smertene opphører. Fjern klær som ikke sitter fast i huden, kontakt lege eller sykehus. Fortsett om mulig skyllingen til legen overtar behandlingen.

Utfyllende opplysninger: Når lege oppsøkes, må sikkerhetsdatabladet eller etiketten vises.

Deklarasjon:
Deklarasjonsnummer: 83082
Analyse: Pyrethrin I og Pyrethrin II: 0,3% w/w, 5,66 g/kg
Permethrin: 0,99% w/w, 10,52 g/kg
Piperonylbutoxid: 1,5% w/w, 15,86 g/kg
Kulbrinte C12-C16, isoalkaner, cycliske forbindelser, < 2% aromatiske forbindelser;
Kulbrinte C11-C13, isoalkaner < 2% aromatiske forbindelser
Innhold: 700 ml
Produsent: Trinol A/S - Danmark

Advarsel

H315: Irriterer huden.
H410: Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H304: Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
EUH208: Indeholder Permethrin. Kan gi en allergisk reaksjon.
P101: Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.
P301+310: VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P331: IKKE framkall brekning.
P280: Benytt vernehansker.
P501: Innhold/beholder leveres til et kommunalt gjenvinningsanlegg i henhold til nasjonale og lokale bestemmelser.
Unngå hudkontakt. Må ikke tømmes i kloakkavløp. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer og dyrefôr.

Relaterede produkter