Trinol Takvask

Trinol Takvask er klar til bruk. Det brukes til å fjerne grønske fra tak og lignende overflater som: Terrasser, kalesjer, markiser, drivhus m.m.

Dunken kobles til hageslangen - doseringen skjer da automatisk.

Middelet bør helst påføres i varmt og tørt vær. Etter behandling kan det ta fra noen få dager til uker før grønsken mister feste og forsvinner.

Trenger ikke etterspyling.

Bør brukes ved temperaturer over 10 grader.

Aktiv substans: Kokosbenzyldimetyl-ammoniumklorid.

Produktinformasjon

Bruksområde og egenskaper: Produktet brukes til å fjerne mose og grønske fra tak og
andre lignende overflater som: terrasser, kalesjer, markiser, drivhus mm.
Man trenger kun å kople til en vannslange så vil doseringen skje automatisk. Middelet skal påføres gjerne i tørt og varmt vær. Etterskylling er ikke nødvendig. Etter behandling kan det ta fra noen få dager til uker før grønsken mister feste og forsvinner. Dette har med hvor porøst underlaget er, og grønsken forsvinner gjerne da med et kraftig regnskyll. Unngå frost. Innholdet rekker til 200-250 m2.

Oppbevaring: Oppbevares innelåst og frostfritt, og utilgjengelig for barn! Vask hendene før spising, toalettbesøk og røyking.

Førstehjelp:
Innånding: Frisk luft, hvile og varme. Hudkontakt: Flytt den skadde vekk fra forurensningskilden. Fjern tilsølte klær. Skyll huden grundig med vann. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.

Øyekontakt: Fjern event. kontaktlinser. Skyll øyeblikkelig øyet med vann i minst 15 min., også under øyelokkene. Kontakt øyelege / lege umiddelbart. Skyll øynene
også under transport til lege. Svelgning: Skyll nese, munn og svelg med vann. Gi rikelig med drikke, hvis den skadede er ved full bevissthet. Kontakt lege. FREMKALL IKKE BREKNING!

Tiltak for å beskytte mennesker og miljø: Forhindre at større mengder spill kommer ut i avløpsnettet ved å samle opp med sand eller lignende.

Avfallshåndtering: Klassifisert som farlig avfall. Avfall og rester fjernes/deponeres i overensstemmelse med lokale forskrifter.

Innhold i henhold til bestemmelser om vaskemidler:
5-15 % desinfeksjonmidler 5-15 % ikke-ioniske overflateaktive stoffer

Godkjenningsnummer: 319235
Nettoinnhold: 2,5L

Godkjenningsinnehaver/Importør: 
Vilofarm, Hoffsveien 1A, 0275 Oslo

Innhold: Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-14
(even-numbered)-alkyldimethyl, chlorides, CAS-nr.: 68424-85-1: 9,31 vekt%.
UFI: PG18-DM8N-KK6J-E5FU

Advarsel

H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. 
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. 
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. 
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn. 
P280 Benytt vernehansker / verneklær / øyevern / ansiktsvern. P301+P330+P331

VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning. P303+P361+P353

VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll / dusj huden med vann. P305+P351+P338 

VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. P315 Søk legehjelp umiddelbart.

Relaterede produkter