Exittus

Myk blokk pakket i plast til rotter og mus med Cholecalciferol (D-vitamin).

Velsmakende formulering med rask effekt og en virkningsmekanisme, som gir hurtigere kontroll på gnagerangrepet - ofte ned til kun 7 dager. Effektiv resistensbryter ved antikoagulantresistente rotter og mus. Dødelig dose er 14,5 g rotter og 1,1 g for mus.

Lær å bruke Exittus på en optimal måte ved å gjennomgå vårt E-learning program på www.exittustraining.com 

Produktinformasjon

MUS- og rottegift. Blokker til bruk i solide, sikre og egnede åtestasjoner. Åtet plasseres ut i syv dager for å få kontroll såfremt det legges ut nok åte på dag én i forhold til størrelsen på angrepet. Kontroller åtet én til to dager etter at du la det ut og fyll på mer åte om noe har blitt spist. Hvis en åtestasjon med åte er tom, må du fylle på med maksimal mengdevåte på det samme stedet. På denne måten vil du få full kontroll på kortest mulig tid.

Kontroller åtet regelmessig (minst hver uke) for å kontrollere om det blir spist, at åtestasjonen er intakt samt for å fjerne kadaver. Plasser ut åte hver uke inntil forbruket minsker. Husk at hvis du ikke legger ut nok åte, kan det føre til at behandlingen ikke virker som den skal.

Bruksanvisning
Åtet plasseres ut i syv dager for å få kontroll såfremt det legges ut nok åte på dag én i forhold til størrelsen på angrepet. Kontroller åtet én til to dager etter at du la det ut og fyll på mer åte om noe har blitt spist. Hvis en felle med åte er tom, må du fylle på med maksimal mengde åte på det samme stedet. På denne måten vil du få full kontroll på kortest mulig tid. Kontroller åtet regelmessig (minst hver uke) for å kontrollere om det blir spist, at fellen er intakt samt for å fjerne kadaver. 

Plasser ut åte hver uke inntil forbruket minker. Husk at hvis du ikke legger ut nok åte, kan det føre til at behandlingen ikke virker
som den skal. Fjern resterende åte når bekjempelsen avsluttes. Følg eventuell ytterligere anvisninger
som følger god etablert praksis. Permanent åteutlegging er strengt begrenset til steder med stor
sannsynlighet for nye angrep, når andre bekjempelsesmetoder har vist seg å være utilstrekkelige. Det
anbefales å inspisere det behandle området minst hver fjerde uke for å unngå at det utvikles resistens.

I sammenheng med integrert skadedyrbekjempelse skal strategien med permanent åteutlegging og vurdering av risiko for nye angrep vurderes fortløpende.

Ikke fjern eller åpne filmen som ligger rundt åten. Før behandlingen påbegynnes skal det infiserte området undersøkes for å lokalisere bolet, fastslå gnagerart, omfanget av angrepet og eventuelle årsaker.

Produktet skal kun brukes som en del av en integrert bekjempelsesstrategi der også hygienerutiner og fysisk bekjempelse inngår. Fjern mat som gnagerne lett kan få tak i (f.eks. matavfall eller nøtter/frø/korn). Utover dette skal det infiserte området ikke rengjøres, for å unngå å forstyrre gnagerne slik at de ikke spiser åtet. Forsøk å identifisere spise- og soveområder og lag en barriere av feller mellom disse stedene.

Produktet bør plasseres på steder der det tidligere har vært gnageraktivitet (f.eks. stier, bol, innhegninger, hull og huler). Åtestasjoner bør festes til underlaget dersom dette er mulig. Åtet må festes i åtestasjonen slik at det ikke kan flyttes av gnagerne. Bruk ikke dette produktet direkte i jordganger. Åtestasjoner skal merkes med følgende informasjon: ”Må ikke fjernes eller åpnes”, ”Inneholder muse- eller rottegift”, produktnavn eller godkjenningsnummer, navn på firma, aktiv stoff(er), og ”ved
mistanke om forgiftning kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00)”.

Plasser produktet slik at det er utilgjengelig for barn, fugler, kjæledyr, husdyr og andre dyr som åtet ikke er beregnet på. Ikke plasser åtet i nærheten av mat, drikke eller fôr, eller redskap/overflater som kommer i kontakt med mat, drikke eller fôr. Unngå å spise, drikke eller røyke ved håndtering av produktet. Vask hender og direkte eksponert hud etter håndtering av produktet.

Dersom det spises lite av åtet sammenlignet med angrepets antatte omfang, bør det vurderes å flytte åtestasjonen og eventuelt bytte til en annen åteformulering. Dersom det fortsatt spises av åtet etter en behandlingstid på 35 dager og gnageraktiviteten ikke går ned, skal årsaken til dette bestemmes. Dersom andre årsaker er ekskludert, bør du vurdere bruken av et rodenticid med en annen virkemåte. Vurder også bruk av feller som alternativ bekjempelsesstrategi. Påse at åtet ikke kommer i kontakt med vann
dersom åtestasjonen plasseres i næheten av avløpssystem. Beskytt åtet mot været.

Plasser åtestasjonene på steder som ikke oversvømmes. Bytt ut åte som har blitt vått eller forurenset av jord. Dødelighet av gnagere vil inntreffe 2 – 5 dager etter at de har spist dødelig mengde åte. Gnagere kan være sykdomsbærere. Ikke ta på døde gnagere med bare hender, bruk hansker eller annet verktøy som for eksempel tang når de håndteres.

Fjern resterende åte når bekjempelsen avsluttes. Plasser færre åtebokser i områder med få skadedyr, eller hvis åteboksene settes ut permanent av godkjent skadedyrbekjempere.

AVFALLSHÅNDTERING
Rester av gift skal leveres som farlig avfall. Det gjelder også emballasje hvor det kan være igjen små rester av gift. Døde mus/rotter skal samles opp med en gang, pakkes forsvarlig inn og kastes i restavfallet.

Den ytre emballasjen som ikke har vært i kontakt med musegift, kan leveres til resirkulering.

OPPBEVARING
Oppbevares tørt og kjølig på et sted med god ventilasjon. Hold beholderen lukket og vekk fra direkte sollys. Oppbevares langt fra mat og dyrefôr samt produkter som kan avgi lukt.

Oppbevares utilgjengelig for barn, fugler, kjæledyr og husdyr.

Holdbarhet: 3 år.

ANSVAR
Produsenten garanterer for produktets bestanddeler og kvalitet. Produsenten er ikke ansvarlig for virkningsskader inkludert følgeskader som er oppstått på grunn av ikke anbefalt oppbevaring og/eller bruk av produktet.

Advarsel

FORSIKTIG
Farlig for dyreliv. Informer om mulig naboer og andre som berøres av gnagerbekjempelsen før bekjempelsen starter [i overenstemmelse med god etablert praksis].


Vurder forebyggende tiltak (tetting av hull, fjerning av potensielle kilder til mat og drikke) for å øke gnagernes inntak av åte og for å redusere sannsynligheten for nye angrep. For å redusere risiko for sekundærforgiftning må døde gnagere fjernes regelmessig mens bekjempelsen pågår etter intervaller i tråd med god etablert praksis.

Permanent åteutlegging er strengt begrenset til steder med stor sannsynlighet for nye angrep, når andre bekjempelsesmetoder har vist seg å være utilstrekkelige. I sammenheng med integrert skadedyrbekjempelse skal strategien med permanent åteutlegging og vurdering av risiko for nye angrep vurderes fortløpende. Døde mus/rotter skal samles opp med en gang, pakkes forsvarlig inn og kastes i restavfallet. Bruk ikke åtet til intervallutlegging.

Produktopplysningene (dvs. etikett eller produkthefte) skal tydelig vise at produktet kun skal utleveres til godkjente skadedyrbekjempere, ved fremvisning av sertifikat (f.eks. kun til godkjente skadedyrbekjempere). Produktene må ikke brukes i mer enn 35 dager uten å evaluere angrepets status og behandlingenseffekt (med mindre det brukes
som permanent åte).

Ikke vask åtestasjoner eller redskaper brukt i tildekkede og beskyttede åteområder med vann mellom behandlingene. Dødelighet av gnagere vil inntreffe 2-5 dager etter at de har spist dødelig mengde åte. Gnagere kan være sykdomsbærere. Ikke ta på døde gnagere med bare hender, bruk hansker eller annet verktøy som for eksempel tang når de håndteres. Produktet inneholder et tilsatt bitterstoff og et fargestoff.

Påse at åtet ikke kommer i kontakt med vann dersom åtestasjonen plasseres i næheten av avløpssystem.