Trinol Grønskekverk Konsentrat

Trinol Grønskekverk Konsentrat må blandes ut. Den brukes mot mose og på de fleste plasser hvor det danner seg grønske som for ekspempel på terrasser, murer, kalesjer, kledning, takpanner, trær, stoff, plast, markiser, vindu, drivhus og gravstøtter.

Produktet brukes på tørr overflate. En høyere utetemperatur øker effekten. Ingen etterspyling er nødvendig. 

Det bør brukes ved temperaturer over 10 grader. 

Aktiv substans: Kokosbenzyldimetyl-ammoniumklorid.

Produktinformasjon

Trinol Grønskekverkeren brukes mot mose og på de fleste plasser hvor det danner seg grønske som f.eks. på gjerde, terrasser, murer, kalesjer, kledning, takstein, stoff, plast, markiser, vindu, drivhus, gravstøtter, etc.

Bruksanvisning: Må blandes ut med vann. Påføres med lavtrykksspøyte på tørr overflate. Høyere utetemperatur vil øke effekten. Ingen etterspyling nødvendig. 

Dosering: 
Mose- /algefjerning 1:1-1:25
Grønskefjerning: 1:10
Desinfisering: 1:200. Spyl med vann etter desinfisering.
Oppbevaring: Oppbevares innelåst og frostfritt, og utilgjengelig for barn! Vask hendene før spising, toalettbesøk og røyking.

Førstehjelp:
Unngå kontakt med øyne og huden. 

Innånding: Flytt straks den eksponerte til frisk luft. Hold pasienten varm og la vedkommende hvile. Kontakt lege ved besvær. Ved bevisstløshet legges pasienten i
sideleie. Oppsøk lege. Dersom åndedrettet er ujevnt eller har stanset, gi kunstig åndedrett. 

Hudkontakt: Flytt den skadde vekk fra forurensningskilden. Fjern tilsølte klær. Skyll huden grundig med vann. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. 

Øyekontakt: Fjern eventuelle kontaktlinser. Skyll øyeblikkelig øyet med vann i minst 15 min., også under øyelokkene. Kontakt lege eller øyenlege hvis ubehaget vedvarer. Skyll øynene også under transport til lege. 

Svelging: Skyll nese, munn og svelg med vann. Gi rikelig med drikke, hvis den skadede er ved full bevissthet. Kontakt lege øyeblikkelig! Fremkall ikke brekning.

Tiltak for å beskytte mennesker og miljø: Ved utilstrekkelig ventilasjon, må det benyttes egnet åndedrettsvern.

Anvend CE merkede vernehansker av butylgummi, naturgummi, viton, PVC eller lignende. Gjennombruddstiden er ikke kjent. Bruk CE-godkjente vernebriller.

Avfallshåndtering: 
Klassifisert som farlig avfall. Avfall og rester fjernes/deponeres i overensstemmelse med lokale forskrifter.

Innhold i henhold til bestemmelser om vaskemidler: 15-30 % desinfeksjonsmidler.
Brukerkategori: Privat bruk.
Godkjenningsnummer: 306698

Godkjenningsinnehaver/Importør: 
Vilofarm, Hoffsveien 1A, 0275 Oslo

Innhold: Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-14
(even-numbered)-alkyldimethyl, chlorides, CAS-nr.: 68424-85-1: 24,5 vekt%.
UFI: D0GS-3C6A-5J0T-XEMC

Advarsel

H302 Farlig ved svelging. 
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. 
P101 Dersom det ervnødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. 
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn. 
P280 Benytt vernehansker / verneklær / øyevern / ansiktsvern. P301+P330+P331 

VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning. P303+P361+P353 

VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll / dusj huden med vann. P305+P351+P338 

VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. P315 Søk legehjelp umiddelbart.

Relaterede produkter