Trinol Avløpsåpner

Et flytende konsentrert produkt som løsner fett, hår, slam og såperester i avløpsrør og vannlåser. 

Produktet er skånsomt mot rør og lukter friskt.

Det er tilsatt blåfarge som sikkerhet ved søl.

Produktinformasjon

Trinol Avløpsåpner er et sterkt alkalisk flytende produkt som benyttes til å åpne og forhindre tilstopping av sluk, vannlås og avløpsrør. Løser opp og renser avløp ved å omdanne fett, olje, såpe, papir, hår, matrester og lignende til vannløselige stoff er som kan skylles vekk med vann. Forebygger uønsket lukt i sluk og avløp. Tilsatt frisk duft.

Trinol Avløpsåpner har en egenvekt på 1,55 som gjør at den trenger ned der problemet er. Løsningen er tilsatt blåfarge for sikkerhet og for synlighet ved søl. Tåler alle typer rør. Kan misfarge aluminium og rustfritt stål.

Dosering:
Delvis tette avløp/sluk: Hell 2-3 dl i sluket og la det virke 5-10 minutter. Skyll med vann.

Tette avløp: Hell 3-5 dl i sluket og la virke 10-20 minutter. Skyll med vann.

Forebygning: Hell 1 dl i problemavløp eller sluk 1-2 ganger i uken.

Godkjenningsinnehaver / Norsk importør:
Vilofarm, Hoffsveien 1A, 0275 Oslo
 

Innhold:
Natriumhydroksid: 100-300 g/kg, 10-30 % w/w, CAS nr. 1310-73-2
Kaliumhydroksid: 100-150 g/kg, 10-15 % w/w, CAS nr. 1310-58-3
PR nummer: 301216
UFI: 8XWX-M0HK-C00V-6AA5

Advarsel

H314 Gir alvorlige etseskade på hud og øyne. 
H290 Kan være etsende for metaller. P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha
produktets beholder eller etikett for hånden. P102 

Oppbevares utilgjengelig for barn. P280 

Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansigsskjerm. P301+P330+P331 

VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning. P303+P361+P353 VED

HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll / dusj huden med vann. P305+P351+P338 

VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P315 Søk legehjelp umiddelbart.