Trinol Maurstrøpulver PG

Mot maur ute.

Effektiv mot alle typer insekter som maur, saksedyr, kakkerlakker, skrukketroll, sølvkre m.fl.

Aktiv substans: Permetrin og piperonylbutoksid.

Produktinformasjon

Effektivt permetrinbasert strøpulver mot maur og andre insekter til bruk i og omkring bygninger samt på terrasser og andre steder der insekter oppholder seg.

BRUKSANVISNING:
Trinol Maurstrøpulver PG er klar for bruk. Brukes både ute og inne. Effektiv mot alle flygende og krypende insekter. For bekjempelse av maur, saksedyr, skrukketroll, fluer og sølvkre.

Trinol Maurstrøpulver PG har både knockdown effekt samt langtidsvirkning. Test på et ikke-synlig sted for å sjekke at det ikke kommer skjolder. Les og følg instruksjonene før bruk.

Mot maur: Dryss Trinol Maurstrøpulver PG i redet eller på terrassene og langs huset der dyrene oppholder seg. Bruk strøboksen for å spre produktet jevnt over hele overflaten som skal behandles. Sørg for å komme inn i alle sprekker og hulrom.

Mot skrukketroll og saksedyr: Dryss Trinol Maurstrøpulver PG der dyrene oppholder seg.

Mot sølvkre: Dryss Trinol Maurstrøpulver PG rundt vann og avløpsrør, i sprekker under oppvaskbenker, gulvlister o.l. på kjøkken og bad.

Dosering:
På glatte overflater spre 1 kg produkt pr 20-25 m2. På ujevne overflater spre 1 kg produkt pr 15-20 m2. Hvis det er mange insekter er det anbefalt å bruke den høyeste dosen.

Førstehjelpstiltak: Tilkall lege hvis symptomene vedvarer. Etter hudkontakt: Vask med såpe og mye vann.

Brukerkategori: Allmenheten
Produkttype: PT 18
Formuleringstype: Vannløselig granulat
Aktive ingredienser: Permethrin 0,5% w/w (CAS: 52645-53-1) Geraniol 0,05% w/w (CAS: 106-24-1)
Norsk deklarasjonsnr. 328724
Batchnummer og utløpsdato: 3 år etter produksjonsdato, se emballasjen

Importør:
Vilofarm

Hoffsveien 1A  - 0275 Oslo

Advarsel

H410 Meget giftig, medlangtidsvirkning, for liv i vann.
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P103 Les etiketten før bruk.
P273 Unngå utslipp til miljøet.
P391 Samle opp spill.
P501 Innhold og beholder leveres til autoriserte avfallshåndteringsanlegg
EUH208 Inneholder Permethrin.

Kan gi en allergisk reaksjon.

Relaterte produkter