Trinol Maurlokkeboks

Mot alle typer maur innendørs.

Inneholder en meget effektiv kombinasjon av signalstoffer og aktive ingredienser.

Boksen åpnes ved å vri mot klokken inntil et ”klikk” høres.

Plasser 1 boks per 10 m2 romstørrelse.

Lukket system anbefalt av Nasjonalt folkehelseinstitutt. 

Aktiv substans: Spinosad

Varenummer: 200516

NOBB: 46441197

Pakning: 2 stk

D-pak: 20 stk

Produktinformasjon

Inneholder åte som maurene tar med tilbake til reiret og bekjemper dermed maurproblemet i reiret.

Brukanvisning
Les alltid etikett før bruk og følg veiledningen. Behold emballasjen inntil bruken av produktet opphører. Åpne åteboksen og vri mot klokken inntil et «klikk» høres. Åten er ikke synlig fra utsiden. Lokkebokser plasseres der maurerne ferdes eller nær innganger til reir rundt bygninger.

Applikasjon
Plasser minst 1 boks per 10 m2 romstørrelse (ved omfattende maurplage bruk inntil 3 åtebokser per 10 m2).

La åten stå i minst 3 uker. Sjekk ukentlig om det fortsatt finnes maur, og ved kraftig angrep byttes boksene med nye etter 3-4 uker. Overhold doseringsanvisningene
og informer en profesjonell skadedyrbekjemper hvis behandlingen ikke er effektiv nok. Tid til biocideffekt er tre dager etter inntak.

Forsiktighetsprinsipper
Effekten er mye bedre og raskere når all annen synlig maurføde er fjernet. Brukes kun på steder som er skjermet (sprekker og hulrom) eller steder som ikke rengjøres med vann. Ved utendørs bruk bør åteboksen beskyttes mot spesielle værforhold. Bruk kun på steder
som ikke vil bli dekket av vann eller blir våte, dvs. som er beskyttet mot regn, oversvømmelser og rengjøringsvann. Boksene skal ikke åpnes med makt og må ikke utsettes for skade, selv når de er tomme.

Ved utendørs bruk skal kun lokkebokser anvendes. Vask ikke lokkeboksene med vann. Unngå forurensning av jord, vannkilder og avløp med produktet. Vær nøye med renhold, ikke spis, drikk eller røyk mens produktet håndteres og vask hendene etter håndtering. Produktet skal bare brukes til skadedyrbekjempelse. Må ikke brukes i områder tilgjengelig for barn, kjæledyr eller andre ikke-målorganismer for å unngå forgiftning.

Skal ikke brukes eller kastes i nærhet av mat eller fôr. Test på et ikke-synlig sted for å
sjekke at det ikke kommer skjolder. Vi påtar oss ikke ansvar for uriktig bruk av produktet.

Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Unngå utslipp til miljøet. Oppbevares
utilgjengelig for barn. Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsmottak.

Førstehjelp:
Hudkontakt: Vask med såpe og rikelig med vann.

Kontakt med øyne: Skyll grundig med vann i minst 15 minutter
og kontakt lege.

Svelging: Skyll munnen med vann, drikk rikelig med vann og kontakt lege.

Avfallshåndtering:
Innhold/beholder leveres til godkjent mottak. Ubrukt produkt, emballasje og annet avfall (f.eks. døde insekter) leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Helt tom emballasje kan behandles som husholdningsavfall.

Aktiv ingrediens:
Spinosad 0,08% w/w
(technical 0,094% w/w), 1 g/l
(Cas nr. 168316-95-8)
Produkttype: PT18 - Insekticid
Formuleringstype: RB - Åte
(klar til bruk)
Brukerkategori: Allmenheten
Målorganismer: Sukkermaur/svart
jordmaur (lasius niger), voksen
Bruksområde: Innendørs, Utendørs
Innhold: 1 maurlokkeboks inneholder
4,9 gram åte.
Godkjenningsnummer: NO-2016-0117
Holdbarhet: Se batchnummer på
maurlokkeboksen.

Godkjenningsinnehaver:
COMPO GmbH,
Gildenstraße 38 48157 Münster
Tyskland

Distrubutør:
Vilofarm, Hoffsveien 1A - 0275 Oslo

Relaterede produkter