Trinol Freeze Spray

For giftfri bekjempelse av insekter.

Nedkjølende effekt -45 grader C.

Insekter som treffes av frysestrålen dør øyeblikkelig eller blir bedøvet i flere timer.

Effektiv mot krypende insekter og de fleste flygende insekter.

Sprayen etterlater ingen flekker eller rester.

Brukes innendørs, selv på hvite vegger, gardiner, tekstiler og overflater som kommer i kontakt med mat.

Produktinformasjon

Spray Trinol Insect Freeze direkte mot insekter fra en avstand på 5-10 cm i noen sekunder, til et tynt islag blir synlig.

For optimal bruk av dispenseren i forhold til skadedyret som skal fjernes:

Ved flygende insekter, hold røret nede i lukket stilling for å få en bredere stråle.

Ved krypende insekter, løft røret, rett det mot insektet og trykk på dispenseren. For å unngå å blåse bort veldig lette insekter, trykk lett på dispenseren og juster trykket med fingeren.

Ristes før bruk. 

Distributør: Trinol A/S Søagervej 9, 9500 Hobro, Danmark, +45 96 32 00 64, trinol@trinol.dk

P-nummer: 4410526

Distributør/Distributör/Jakelia: Trinol A/S Søagervej 9, 9500 Hobro, Danmark, +45 96 32 00 64, trinol@trinol.dkP-nummer: 441052

Advarsel

H222: Ekstremt brannfarlig aerosol. 
H229: Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. 
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn. 
P210: Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antæn- delseskilder. Rygning forbudt.
P211: Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. 
P251: Trykkbeholder: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. 
P403 Oppbevares på et godt ventilert sted. P410+P412 Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50°C/122°F. 

Ytterligere anbefalinger
Siden gassen fryser umiddelbart, må den holdes vekk fra varmekilder, varme overflater (f.eks. elektriske pærer), gnister, flammer og andre antennelseskilder. Kontakt med varme overflater kan føre til termisk sjokk og gi en umiddelbar voldsom reaksjon. 

Oppbevares utilgjengelig for barn. Ikke røyk, spis eller drikk under bruk. Spray ikke inn i øynene eller på huden, da det kan forårsake frostskader.

Spray ikke på bladene fra kort avstand, men bruk røret riktig for å unngå skade på plantene. 

Relaterede produkter