Trinol Swirr Maurmiddel Tube

Beskrivelse:

Refill til Trinol SWIRR maurlokkeboks.

Klar til bruk og meget effektiv.

Ferdig gel til langtidsvirkende kontroll av maur.

Maurene lokkes til geléen som de spiser eller får på seg. Geléen tas med tilbake til tuen som utryddes.

Luktfri og drøy i bruk.

Aktiv substans: Acetamiprid

Produktinformasjon

LAG DINE EGNE MAURLOKKEBOKSER!

SWIRR maurmiddel brukes i Trinol SWIRR maurlokkeboks. Maurmiddelet er et forgiftet åte mot maur. Maur tar med seg åte til reiret/tua der de fôrer larver og dronning. Slik blir hele reiret utryddet.

BRUKSANVISNING
Sett sammen maurlokkeboksen ved å klemme overdel og underdel mot hverandre. Fjern lett tilgjengelige matvarer som finnes i nærheten. Plasser noen få dråper maurmiddel i boksen gjennom hullet på toppen. Du kan også plassere maurmiddel på en at plastikk-, glass- eller metallbit og plassér den like ved maurstien, helst sent om kvelden. Fyll på med nytt maurmiddel hver dag inntil mauraktiviteten opphører, vanligvis mellom 7-10 dager. Maurene lokkes til gelen som de spiser eller får på seg. Gelen tas med tilbake til boet som forsvinner raskt. Legg «klatter» på ca. 1 cm i diameter (0,3g) med 1-3 meters avstand på ikke-sugende over ater der maur sees. Kontroller jevnlig og gjenta påføring om nødvendig.

Tuben rekker til ca 60-70 påføringer. Ikke forstyrr maurene som spiser. Det er kun når Swirr maurmiddel er hovedmatkilde at maurproblemet elimineres.

Følg bruksanvisningen for å unngå skade på mennesker og miljø. Avhending må skje i henhold til offisielle forskrifter.

Ikke bruk beholderen til noe annet formål.

Ved uhell, kontakt Giftinformasjonen på tlf: 22591300.

PR: 190329
Analyse: Acetamiprid 1g/kg, 0,1 % w/w CAS nr. 135410-20-7

Importør:
Vilofarm - Hoffsveien 1A - 0275 Oslo

Advarsel

H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P273 Unngå utslipp til miljøet.
P501 Innhold og beholder leveres til et godkjent avfallsdeponeringsanlegg.
EUH208 Inneholder blanding av: 5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on og 2-metyl-4 isotiazolin-3-on (3:1).

Kan gi en allergisk reaksjon.

Relaterede produkter