Trinol 810 insektsspray

Beskrivelse:

Effektivt vannbasert insektmiddel. Anvendes utendørs og innendørs mod maur.

Indendørs kan midlet anvendes mod alm sølvkræ, bænkebiddere, samt tyske og amerikanske kakerlakker.

Midlet er effektivt op til 4 uger efter behandling.

Aktivstof: Lamdba-cyhalothrin 0,05 % ww

Pakning: 750 ml.

 

Produktinformasjon

BRUKSANVISNING 


lnnendørs: Påføres kun der insekter forventes å løpe over. 

Mot maur: Til fjerning av maurreir. Trinol 810 Insektsspray sprøytes på maurveier på harde overflater innendørs. Maks. en gang i måneden i sesong for mauraktivitet.

Solvkre og skrukketroll: Påføres flekkvis på gulvarealer (behandling med resteffekt), der målorganismer har blitt observert.

Mot skrukketroll: Hver 26. uke. hvis skadedyr kommer tilbake.

Uten dørs: Til fjernmg av maurreir. Triol 810 lnsektsspray sprøytes på maurveier og innganger til maurenes reir på helbelagte overflater som terrasser. Beste tidspunkt for påføring er om morgenen eller kvelden når maurene oppholder seg i reirene. Maks. en gang I måneden i sesong for mauraktivitet.

Bruk: Unngå unødvendig kontakt med produktet eller behandlet overflate. Feilaktig bruk kan føre til helseskade. Unngå hudkontakt. Unngå innånding av sprayen. Skal kun påføres der det ikke er fare for kontaminering av mat, for, drikke og spiselige planter samt dyrkeområder for spiselige planter. Vask hendene etter bruk.

Barnesikret emballasje: For å sikre at barn ikke har mulighet for å åpne emballasjen er den forsvarlig sikret. Sprayen åpnes ved at dysen dreies. Husk å sikre den etter bruk.

Hold produktet, produktrester og tomme beholdere og emballasjer unna vannveier. Behandlede områder bør beskyttes mot rengjøring for å sikre langvarig effekt av produktet. Informer innehaver av godkjenningsinnehaver hvis behandlingen ikke er effektiv. Hvis angrepet vedvarer til tross for overholdelse av etiketten, kontakt profesjonell skadedyrkontroll.

Bruk integrerte metoder for skadedysbekjempelse, som veksling behandlingsstrategier i lopet av behandlingsprosessen (biologisk, kjemisk og kjemisk og mekanisk), og ta hensyn til eventuelle specifikke lokale forhold. Påføring begrenses til områder som ikke våtvaskes, f.eks. sprekker og åpninger, avstengte badekar, områder ved siden av, bak og under møbler. Må ikke brukes hvis avrenning til avlop (kloakk) ikke kan forhindres. På grunn av forgiftingsfare skal produktet kun påføres der det ikke er tilgang for kjæledyr, husdyr og barn. Produktet må kun brukes på steder der det ikke blir vått, altså bare i områder beskyttet mot regn, oversvømmelser og avlopsvann fra rengjøring. 

 

Deklarasjon
Godkjenningsnummer: NO-2019-0176
Analyse: Lambda-cyhalothrin 0,0S%w/w (CAS 9146S-08􀳦)
lnnhold: 0.7S I
Produkttype: PT18- Insektmidler, middmidler og produkter til bekjempelse av andre leddyr
Formuleringstype: Enhver annen væske; klar-til-bruk spray
Brukerkategori: Allmenheten (ikke-profesJonell)

Målorganismer:
Vitenskapelig navn: Formicinae: Vanlig navn: Maur Utviklingsstadium: maurkoloni
(innendørs og utendørs)
Vitenskapelig navn: Porcellionidae: Vanlig navn: Skrukketroll Utviklingsstadium: larver og voksne.

Batchnr. utløpsdato: 4 år fra produksjonsdato. Se emballasjen.
Godkjennelsesinnehaver: COMPO GmbH, Gildenstr. 38 48157 Munster Germany

Distributor: Vilomix Norway AS, Hensmoveien 30, N-3516 Hønefoss. Telefon: 32 14 01 00 www.trinol.no firmapost@vilomix.no

Advarsel

H410  Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Inneholder 1,2-dibenzisothiazol in-3-one.

Kan gi en allergisk reaksjon.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Unngå utslipp til miljøet. Samle opp spill. lnnhold/ beholder leveres til godkjent avfallsmottak.

 

Produkter i samme kategori