Trinol Vepseskum

Skumspray til utrydding av vepsebol.

Rist flasken godt og spray mot bolet slik at det dekkes helt.

Strålen rekker 2–4 meter.

Bolet bør behandles tidlig om morgenen eller sent på kvelden når alle vepsene er inne i bolet.

Forlengelsesdyse brukes på bol i hulrom og sprekker.

Aktiv substans: Tranflutrin, cyflutrin og piperonylbutoksid.

Produktinformasjon

Trinol Vepseskum fjerner vepsebol med forsvarlig og forhindrer at det kommer tilbake. 

Skummet fester seg på bolet ved å skape en barriere som lammer vepsene øyeblikkelig og forhindrer at de flykter fra bolet.

Trinol Vepseskum kommer med en spesialventil, som gjør det mulig å bruke den på en avstand på fire meter, trygt og effektivt. Det er derfor mulig å behandle vanskelig tilgjengelige områder, som loftsrom, hulrom, i singel, under vinduskarmer, i vegetasjon
eller i trær.

Passer til bruk utendørs. Trinol Vepseskum kan behandle vepsebol i alle miljøer, både offentlige, private og industrielt. Trinol Vepseskum er et produkt som også kan brukes til profesjonell skadedyrkontroll. Produktets innhold og selve dispenseren gjør at du kan fjerne bolet og gjøre det vanskelig å danne et nytt. Etterlater ikke flekker på overflaten!

Bruksanvisning
Rist flasken godt før bruk. Det er best å gjennomføre behandlingen tidlig om morgenen eller sent på kvelden, når alle vepsene er inni bolet. Under behandling må du stå på sikker avstand fra området som behandles – ca. 3–4 meter. Spray skummet direkte på bolet og dekk det helt. Gjenta behandlingen etter et par dager, hvis nødvendig.

Hvis bolet befinner seg inni hulrom eller sprekker, må du behandle området hvor insektene kommer ut og inn.

Prøv å spraye skum inn på innsiden. Det er mulig du må benytte flere behandlingsformer. Overhold doseringen og bruksveiledningen.

Forsiktighetsregler:
Unngå å la produktet forurense mat, drikke og beholdere beregnet på mat og drikke. Ikke spis, drikk eller røyk under bruk. Før du bruker produktet, må du sørge for at det ikke er andre mennesker eller dyr i området. Beskytt akvarier. Etter bruk eller i tilfellet kontakt med hud, må du vaske grundig med vann og såpe. Melding til lege: Blokkerer overføring av nervesignaler.

Godkjenningsnummer: 320567/N-63429
Aktivt: Transfl uthrin 0,11% w/w, Cyfl uthrin 0,025% w/w,
Piperonylbutoxid 0,20% w/w, Eucalyptus olje 0,50 % w/w,
Hjelpestoffer opp til 100%
Brukerkategori: Privat bruk
Innhold: 300 ml
Batchnummer og utløpsdato: 4 år etter produksjonsdato, se emballasjen
Godkjenningsinnehaver: Trinol A/S, Søagervej 9,
9500 Hobro, trinol@trinol.dk www.trinol.dk
Distributør: Vilofarm, Hoffsveien 1A - 0275 Oslo

Advarsel

H222: Ekstremt brannfarlig aerosol.
H229: Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H410: Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
EUH 208: Inneholder Eucalyptus olje. Kan gi allergisk reaksjon.
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210: Holdes borte fra varme, varme overfl ater, gnister, åpen fl amme og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
P211: Ikke spray mot åpen fl amme eller annen tennkilde.
P251: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
P273: Unngå utslipp til miljøet.
P410 + P412: Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50°C /122°F.
P501: Kast innholdet og emballasje til farlig og spesialavfall i henhold til nasjonale bestemmelser.

Relaterede produkter