Trinol Maurvanningsmiddel

Beskrivelse:

Mot maur og andre krypende insekter.

Til utendørs bruk langs grunnmur, på terrasser, heller og hageganger.

Esken inneholder 1 pose a 150g.

27g blandes ut med 10 liter vann ved normal maurinvasjon, og dosen dobles ved kraftige angrep - rekker til ca. 5-10 m2 avhengig av underlaget.

Aktiv substans: Tetrametrin.

Produktinformasjon

Mot maur og andre krypende insekter. TRINOL MAURVANNINGSMIDDEL STRØ brukes utvendig mot maur og andre insekter langs grunnmur, på terrasser, heller og veier.

Bruksanvisning:

Jordmaur: Les bruksanvisningen før bruk. Rør ut 27 g (tilsvarer en hel skje av den medfølgende doseringsskjeen) av produktet i 10 liter vann ved vanlig bruk, som rekker til 5 kvadratmeter. Denne oppløsning vannes ut. Øk dosen til 54 g av produktet i 10 liter vann mot mer motstandsdyktige insekter. Denne oppløsning vannes ut. På helleterasser og helleganger rekker dette til 10 kvadratmeter. 

Behandlingen av maurtue: 1-2 liter av det ferdigblandede produkt helles direkte i hver tue. Behandlingen av maurtua bør utføres morgen eller kveld, da de fleste maurene oppholder seg i tua. Er det gangveier i nærheten av tua bør også disse behandles.

Skogsmaur: Ved behandling av skogsmaur helles produktet på og i en ring rundt maurtua. Denne behandling bør gjentas etter cirka 1-2 uker. Trinol Maurvanningsmiddel utvannes umiddelbart etter tilberedning.

Husk å riste oppløsningen før og under bruk. Ikke rive innerposen fra pakken.

Førstehjelp:
Ved den minste tvil eller dersom symptomer oppstår, oppsøk lege.

Ved innånding: Frisk luft og hvile. Gjenstår symptomer, oppsøk lege.

Ved øyekontakt: Ta øyeblikkelig ut kontaktlinsene såfremt mulig. Skyll øyet i tre minutter med temperert vann. Vedvarer irritasjonen, oppsøk lege, helst øyespesialist.

Ved hudkontakt: Ta av tilsølte klær. Vask huden med såpe og vann. Hvis det forekommer symptomer, oppsøk lege. 

Ved svelging: Skyll først munnen nøye med mye vann men SVELG IKKE. Drikk så minst en halv liter vann og kontakt lege. IKKE fremkall brekninger.

Avfallshåndtering: Forhindre utslipp i avløp. Kassert produkt skal håndteres som farlig avfall i henhold til de gjeldende forskriftene.
Pakninger som er helt tømt, kan disponeres til materialgjenvinning

Brukerkategori:
Allmenheten Produkttype: PT18 Insektmidler
Formuleringstype: Vannløselig granulat
Målorganisme: Jordmaur, Skogsmaur
Aktivstof: Tetrametrin (ISO) 0,9% w/w, 9 g/kg, Cas nr. 7696-12-0
PR-nummer: 638438
Batchnummer og produksjonsdato: Se emballasjen
Utløpsdato: 3 år etter produksjonsdato

Leverandør:
Zapi S.p.A., Via Terza Strada, 12,
35026 Conselve (Pd), Italia
Tlf. +39 049 9597737
info@zapispa.com
www.zapispa.com

Innehaver av godkienningen/Importør:
Vilofarm,
Hoffsveien 1A,
0275 Oslo

Advarsel

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn
P273 Unngå utslipp til miljøet.
P280 Benytt vernebriller
P337+P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
P391 Samle opp spill.
P501 Innhold/beholder leveres til autoriserte avfallshåndteringsanlegg.

Relaterede produkter