Trinol DEET Spray (40%)

Effektiv beskyttelse mot mygg og flått

Gir beskyttelse  i 8 timer mot: Husmygg (Culex arter), Malariamygg (Anopheles arter) og Gul feber (tiger) mygg (Aedes arter).

Gir beskyttelse i 4 timer mot: Flått (Ixodes), bæreren av, blant annet, bakterien som kan forårsake Lymes sykdom*.

* Beskyttelsestiden kan være kortere når det gjelder enkelte typer aggressive tropiske flått

Produktinformasjon

Dette produktet skal kun brukes som beskyttelse mot mygg og fl ått hos mennesker. 
Les den vedlagte brosjyren før bruk. Sårbare personer slik som gravide eller ammende 
kvinner frarådes å bruke dette produktet. Produktet skal ikke brukes på barn under 13 år. Er kun ment for ikke-profesjonell bruk.

Aktivt stof/ Aktiv ingrediens/ Verksamt ämne / Tehoaine: N,N-diethyl-m-toluamide (DEET) 38.8 % w/w (CAS 134-62-3), Ethanol 60.0% w/w (CAS 64-17-5)

Godkendelsesindehaver/ Godkjenningsinnehaver/ Innehavare av tillståndet:
Luvanhaltija:
Primmed BV
De Huchtstraat 14 
1327 EE Almere 
Netherlands

Distributør/ distributör/ jakelia:
Trinol A/S
Søagervej 9, DK-9500 Hobro
+45 96 32 00 64 
trinol@trinol.dk

Advarsel

Meget brannfarlig væske og damp. Gir alvorlig øyeirritasjon. Skadelig for vannlevende organismer med langvarige effekter. Dersom medisinsk rådgivning er nødvendig, hold da produktbeholderen eller etiketten for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Ikke innånd aerosoler. Skal kun brukes utendørs eller i et godt ventilert område. Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsmottak.

Relaterede produkter